Yamal 402 54.9° E 

Rossiya 1 Yaroslavl ( PLP: 1 - T2-MI - PID 4097 - RTRS Yaroslavl,12648 V ) ушел

Rossiya 24 Yaroslavl ( PLP: 1 - T2-MI - PID 4097 - RTRS Yaroslavl,12648 V ) ушел

Match! ( PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1,12674 V ) идет открыто

Perviy kanal (0h) ( PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1,12674 V ) идет открыто

Rossiya 1 (0h) ( PLP: 1 - T2-MI - PID 4105 - RTRS Krasnodar,12674 V ) идет открыто